pátek 23. června 2017

globalizace progresismus totalita

Globalizace a globalismus

Žádná civilizace nemůže dlouhodobě přežívat s hodnotami, které má v programu Evropská unie a vlastně celý současný západní svět. Pohrdání a ignorování vlastních dějin, směšné morální principy vycházející z nejprimitivnějších konzumních pocitů a televizních lži-sugescí. O globalizaci a důsledcích píše ve španělské Gaceta navarský filozof Óscar Elia.
    Filozof se domnívá, že globalizace je relativně novým fenoménem: na konci 20. století se většina zemí začlenila do jednoho diplomatického systému, společnosti i individua se octly v akcelerujícím procesu sbližování osob, idejí a zboží. Charakteristikou tohoto procesu je spontánnost a nevratnost: spontánnost  v důsledku komunikačních technologií, dopravy a rychlé informace, které unifikovaly svět v jednotnou společnost, nikdo nekontroloval nekontrolovatelný proces; nevratnost procesu – dnes žije svět v jedné Historii, z které žádná společnost nemůže uniknout.
     Globalizaci mohla nastartovat pouze jedna civilizace: západní. Jediná civilizace, která hledá pravdu vně sebe. Dlouhá staletí Evropa nesla civilizační vizi celého světa a cítila se povinna ji předat vně sebe: od 1492 byla tato idea součástí španělského ducha.
Kolektivismus 21. století
   Pouze západní kultura, otevřená per definitione, mohla zrodit technologickou globalizaci, pouze tato kultura skrývá impuls směrem k jiným. Jistá ideologie též  charakterizuje toto století a je též výplodem evropského prostoru, a která se proměnila v rakovinu rozežírající západ. Tuto ideologii charakterizuje: progresismus, moralismus a totalitarismus.
   Tři tendence charakterizují dnešní západní svět. Na jedné straně chorobná tendence k rozchodu s vlastní minulostí a historií a negování evropské a západní tradice. Politické a kulturní elity západu mají nutkavou obsesi zničit vše předchozí, skoncovat se starým a konstruovat nový morální a politický řád. Progresismus se stal dogmatem nejen pro levici, ale i pro politickou pravici: tradice, zvyky a celá minulost přestaly být inspiračními zdroji. Inspirace má jediný zdroj: pim-pam-pum současného multikulturalismu. Symptomem doby je agresivita ke své vlastní minulosti a tedy definitivní "osvobození" se od sebe sama.
    Na druhém místě nastolení morálky, která má nahradit fundamentální lidské zásady, založené na třech principech: demokratismus, morální nihilismus a technokracie. Člověk západní je křehký, jeho duše podléhá většinovému konsensu, jehož kritériem se stala dobrotivosti; jeho tělo je vtěsnáno do primárních materiálních chtíčů, které jsou jedinými kritérii svobody; jeho poznání je limitováno zjednodušenými vědeckotechnický fakty.  
    Na třetím místě absence prozíravosti dnešního kolektivismu dala vzniknout agresívní a totalitární unifikaci: státní aparát a mezinárodní organizace (OSN, EU) nastolily uniformitu v globálním měřítku. Eliminují jakoukoliv odlišnost a partikulárnost, obzvlášť pokud jde o jimi nastolenou morálku: diktát Evropské unie v kvótách pseudouprchlíků, brutální nátlak na východoevropské země, nastolení agendy LGTB v kontinentálním měřítku. Politice interupcí nemůže nikdo uniknout.
Parazitní globalismus
    Nikdy v minulosti žádná civilizace nebyla postavena na hodnotách, které dnešní západ považuje za své. Západ ztratil své kulturní, filozofické a morální náboje, zůstal mu však jeden historický relikt: tendence civilizovat. Platon se velmi obával chyb dobrých lidí, na rozdíl od špatných lidí věří totiž v chybu. Západ se podílí na globalizačním procesu ve službách zla.   
   Proces rychlé a intenzívní komunikace idejí a osob  se děje ve službách perverzního principu: nastolení kolektivismu, technokracie a nihilismu na celém světě.  Globalizace je grandiózním instrumentem perverze: kolektivistického globalismu.
   Globalizace samotná není problémem. Mýlí se ti, kteří se domnívají, že lékem může být návrat k tradičnímu nacionalismu. Jednoduše to není možné. Za prvé to nedovolí technologie a za druhé, globalismus jako doprovodný parazit je agresívní a nenasytný: na žádném místě na zemi se mu nedá uniknout, žádná Mayflower směrem k novému světu nepluje.
    Je nutné obhajovat minulost v tváří tvář destruktivnímu progresismu, odvolávat se na tradice a na naše předky, demaskovat faleš modernismu; rehabilitovat morální myšlení a utvrzovat sebe i jiné, že neexistuje morálka bez transcendence, jinými slovy bez Boha; je nutné obhajovat historický charakter historie, tj. delegitimovat každý projekt, který konvertuje všechny lidi v totéž a eliminuje rozdíly.
   Jinými slova, je to západní globalismus, který musí být na západě vykořeněn a zničen.
     


Žádné komentáře: