pátek 1. ledna 2016

nemesis

a.ilfoglio.it/chiesa/2015/09/09/

  Na troskách evropského ducha..

    Čestný prezident italského shromáždění rabínů Giuseppe Laras k italským židům:
   Evropská civilizace trpí mnohým špatným. Od „zesláblého myšlení“ se dospělo k „ne-myšlení“. Sterilita politická a kulturní se kombinuje se sterilitou demografickou. 
   U příležitosti začínajícího nového roku, bych se s vámi chtěl zamyslet nad některými tématy, která se nás dotýkají. Teshuvah (zamyšlení, pokání, návrat k Bohu), kterým v tyto dny procházíme, je návratem k sobě samému a ke svému lidu. Návratem k Toře a k Zemi Izrael.
   Naší italské diaspoře je  po namáhavých, ale velkolepých staletích a tisíciletích,  souzeno projít další změnou. Narůstající intenzitu této změny pozorujeme již několik desetiletí, kdy naše komunita narostla o tisíce našich bratří, kteří museli uprchnout s islámských zemí. Dnes žijí v Izraeli tisíce italských židů a alyah z Itálie do Izraele je v současnosti tak silná, jako nikdy od druhé světové války. Svědčí to o strádání mnohých z vás. Vyjadřuje to vaši jasnou volbu. Všechna tato fakta je třeba brát vážně.
     Nyní se musíme tázat po budoucnosti italského judaismu. Každý z nás musí vzít do rukou svoji budoucnost – my italští židé, zde v Itálii nebo v Izraeli. Musím připomenout, že přítomnost, minulost a budoucnost židů spočívá především v Tóře. V Itálii  musíme hodně pracovat v tomto ohledu. 
  Evropa kde žijeme, se radikálně a rychle mění. Její náboženská demografie – a též její demokratické principy se nacházejí v přelomovém období, nic nebude takové, jaké to bylo v minulosti. Přesněji, dochází k tomu již několik desetiletí, ale dramatická imigrační vlna  akceleruje tyto změny.
   Evropská kultura je napadena zhoubnou chorobou. Od „slábnoucího myšlení“ k „ne-myšlení“ až konečně k blekotání twitteru. Forma myšlení vypovídá o myšlení samotném. Politická a kulturní sterilita je doprovázena demografickým pádem: touha Evropanů úplně zmizet. Emotivnost, dobráctví, pacifismus, ideologie třetího světa, hedonismus, individualismus, egocentrismus, relativismus a ignorance, tyto intoxikace dají umřít kultuře, morálce, společnosti, náboženství a politice v Evropě.
     Silně vkořeněný politický islám je něco jako Nemesis evropské civilizace. Naštěstí existuje předěl mezi Evropou a Západem, v západní civilizaci  bude vždy místo pro Izrael, v ideji Západu není nic západnějšího než hebraismus a také Izrael.
   Naše oči a srdce jsou dotčeny masami lidí, které denně přicházejí s bolestí a zoufalstvím do Evropy.  My, občané a též židé máme povinnost občanskou, morální a náboženskou ukázat naší solidaritu, bratrství a přijmout je a překonat tvrdost v našich srdcích. 
    Je to bolestivé, ale nesmíme být naivní, všichni známe islámské masy lidí z východních zemí, nemocné antižidovskou nenávistí, historické averze geneticky mutované ve všude přítomný antisionismus. Základem  jejich učení je tvrzení, že všechno zlo v arabských společnostech pochází od židů a od Izraele. Tato doktrína je velmi rozšířená i v Evropě, po dlouhé roky živená antisemitistická nenávist   pomalu sílila i ve vědomí mnohých „dobrých“ Evropanů. Tyto jevy pozorujeme každodenně, ale chvála Bohu můžeme hovořit i o solidaritě našich drahých křesťanských přátel, ale i oni jsou už velmi malou menšinou. Též, a je to velmi zřídkavé, solidarita od některých muslimů.
  Chtěl bych podtrhnout, že radikální a politický islám, rozšířený mezi milionovou masou není identický s islámem. Existují miliony čestných a důstojných lidí mezi muslimy, osoby, které si zaslouží naší úctu, osoby s kterými můžeme vést dialog. Chápeme jak se cítí tito lidé když jsou spojováni s teroristy a zločinci. Jako my žádáme, aby Stát Izrael byl respektován, aby se zastavily pomluvy a útoky na Izrael, tak my sami musíme pomoci nastolit důstojnost a  čest těchto lidí. A snad tímto způsobem se podaří docílit i akceptování Izraele Orientem.
   My samotní a též Izrael nejsme bez chyby, stejně jako kterýkoliv jiný stát, démonizace Izraele není nic jiného než nová forma starého antisemitismu a to je nosnou idejí politického islámu a trojským koněm v nemocném a zesláblém myšlení mnohých Evropanů, těžko maskující svůj antisemitismus.
  Demografické změny v přítomnosti nám dávají tušit jedovatý obraz budoucnosti, který už naznačují některé země jako Francie a Belgie. Můžeme poukázat na některé „demokratické“ praktiky – bojkot Izraele a židů. Stále větší nenávisti bude čelit evropský judaismus, budeme vystavováni útokům na naši identitu, budou žádat desolidarizaci s Izraelem. Historie nás jednoznačně učí, že antisemité nerozlišují mezi asimilovaným židem a židem praktikujícím, nerozlišují mezi židem diaspory a Izraele.
  Židé budou z Evropy odcházet, ale víme, že nejhorší antisemitismus narůstá i bez židů. Raymond Aron : „ Rozhodující fenomén je reprezentován abstraktní nenávistí, nenávist k neznámému kam se koncentruje veškerá nenávist skrytá v hloubi nás samotných“.
  To všechno víme, ale neříkáme. Možná přijdou změny a příjemně nás překvapí. Mohou přijít z evropského islámu, je to naděje. Avšak pokud pohlédneme do Francie a Belgie, realita je opačná, desetiletí nezdařené integrace neukazují nic pozitivního. Velkou nadějí pro naši budoucnost zůstáváme my sami, spolu s národem ke kterému patříme. Musíme dobře volit ty, kteří nás v této době povedou. Naléhavě potřebujeme novou orientaci v italském judaismu a oživit naše instituce.
  Při příležitosti nového roku 5776, který se rodí, chci pozdravit vás a vaše rodiny, popřát život  v míru, klid duše, vnitřní radost a obraz znovunalezeného života v Talmudu a Tóře. Volte život.

Tachel Shanah uvirkhotea!  Nový rok s jeho požehnáním.


Žádné komentáře: