čtvrtek 29. července 2021

jung muz zena

Polarita maskulinního a feminního podle Junga

Profesor teologie Bernard Hort je považován za znalce Jungova díla, věnoval Jungovi řadu prací, např. „Jung, spirituální krize a my“, na serveru L´Inactuel hovoří o Jungovi a dnešní době. Jung je stále velmi populárním autorem, zájem o jeho dílo daleko předčí ostatní autory včetně Freuda. Podle profesora zájem o Junga jde mimo etablované univerzity, je charakteristický pro kultivovanou veřejnost, pro osoby zajímající se o existenciální problémy. Existuje kontrast mezi Jungovým dílem a současnou filozofickou, teologickou a psychologickou produkcí, z většiny této produkce dýchá konformismus a strach vymykat se, reflektuje vyčerpání doby. Jung, který originálně integroval spirituální universum s vědeckým, naplňuje hlubinné lidské aspirace a dimenze, které nejenže jsou dnes podceněny, ale často eliminovány. Tím se dá vysvětlit jeho marginálnost v oficiózním světě a popularita u vzdělané veřejnosti. Jung nebyl jen velkým psychoanalytikem, ale i kulturním myslitelem. Být na výši Jungovým reflexím není vůbec snadné, profesor říká, že na to je třeba rozumět medicíně, psychologii, teologii, vědě a literatuře. Profesor skromně konstatuje, že sám se zabývá jen některými aspekty Jungova díla.

       Jaký postoj se dá vyčíst z Jungova díla k současným genderovým teoriím? Podle profesora Jungovy koncepty mohou zklidnit vyhrocené debaty o genderu a  vést k pochopení limit těchto teorií. Podle Junga, v psychické rovině člověka existuje jisté reziduum bisexuality – neznamená to, že jsme bisexuálové. Existuje jistá forma univerzální psychické androgynity. Toto konstatování (dokladované empirií) umožní uchopit hlubokým a novátorským způsobem rozdílnost vztahu muž-žena. Podle Junga, muž má v podvědomí stopu feminního (l´anima), kterou musí přijmout a naslouchat jí. Žena, opačně, má stopu maskulinního (l´animus), která má vokaci ji vést k seberealizaci a ke svobodě. Tedy teorie genderu má smysl, když nám říká, abychom byli sami sebou, abychom se zbavili jistých povrchních a infantilních stereotypů. Ale je vadná a chybná, pokud vede k anulování sexuální polarity a brání nám i v prohlubování symbolické situace vztahu muž-žena v tom, co je jí vlastní. Totiž prohlubování tohoto vztahu je právě osvobozujícím faktorem. Jung byl přesvědčen o důležitosti polarity muž-žena, současné teorie genderu jsou dekonstrukčními ideologiemi. Tvrdí, že jisté nezvratné jevy, jako je lidská rozdílnost, jsou jednoduše konstruktem našich idejí. Tvrdí se, že lze překonat a modifikovat řadu reprezentací, např. jisté standardy, i když jsou administrátory eliminované ve video hrách, v marketingu, ve sportu atd., se nevyhnutně znovu nastolí. Dnes diskurs pokročil a krystalizoval do formy unifikovaného myšlení, které nebere rovnost rozdílů, ale jde proti rozdílu, je to hluboce redukující. Genderové ideologie tvrdí, že brání rozdílnost, ale tak se radikalizovaly, že produkují indiferentnost. Jung ukázal ženě skutečnou cestu k osvobození, žena se nemůže opičit po muži, ale odkrýt a integrovat svou maskulinní dimenzi, která je odlišná od mužské dimenze. Bezpochyby se jedná o subtilní a náročnou práci, která je nekonečně krát slibnější než stagnace, která plyne z dnešních genderových ideologií. Jung sugeruje, že rozdíl muž-žena je instruktivní, obohacující a subtilní, současně nám Jung otvírá bránu individuaci a ukazuje, co to znamená být opravdovým mužem a opravdovou ženou. Individuaci je vlastní, že akceptuje existenci kontrastů a prochází procesem zrání, připomíná to víc Goethovo „Stirb und werde“ než digestivní procházku dnešní infantilní masové individuace.      

Žádné komentáře: