neděle 5. května 2019

libertin liberal baumier

Poslední stádium náboženství pokroku

V terminologickém chaosu totéž, co pokrokový imperialismus, pak, jak víme už z marxismu, přijde konec všeho. Francouzský společenský kritik a esejista Matthieu Baumier analyzuje ve svých knihách zlo, které ovládlo západní společnosti. Libertinsko-liberální ideologie je páteří naší doby. Primát individuálních přání je společným bodem mezi sociálním liberalismem, který se běžně pojmenovává jako levice a liberálně sociálním, kterému se říká pravice. Jsou to dvě tváře téže ideologie. 
     Čtyřicet let jsou u moci v západním světě promotoři liberálně libertinské ideologie, ostrakizující jinak myslící. Tato ideologie má širší dosah než si myslíme: je to tvrdá víra v neomezené možnosti a v jedinou možnou cestu. Dá se to považovat za poslední stádium náboženství pokroku. Pokrok chápán jako ideologie podle níž jsme na cestě k lepším zítřkům, za podmínky, že vezmeme cestu do svých vlastních rukou. Pokrokový pochod vpřed a ne tradiční pokrok, který je vlastní každé společnosti. 
     Ideologie pokroku deformovala ideály svobody a proměnila se v totalitarismu. Stala se dominantním myšlením v politickém, intelektuálním, kulturním a mediálním světě. Liberální ideje zešílely. Jedna forma liberalismu se radikalizovala do té míry, že se stala oligarchickou. Skupina individuí v planetárním měřítku, která sdílí své vize, kontroluje uzdy moci a je schopná manipulace na globální úrovni, dovedně operuje s průmyslem na štěstí - happykracií. Tento model liberálně oligarchický produkuje generelně ruiny a speciálně i svoji vlastní. Dělení bohatství a moci mezi stále menší počet individuí, které dovádí k mentální poruše: jak mačkat víc svět, kde zdroje jsou od přírody limitovány.
     Díla velkých v minulosti, jako Heideggera, Bernanose, Baudillarda anticipovala dnešní situaci, ukázala, jak se nastolí virtuální představy světa v našem myšlení a vytěsní se skutečná realita. Psali o tom, jak důležité místo v tomto procesu má technologie, simulace, roboti, show. Rozdílné koncepty těchto intelektuálů nejsou důležité, důležité je poselství:  od-zreálnění reality.
    Jak se ideologie konkrétně překládá do našich životů? Např. secese pařížských předměstí, zcela to protiřečí panující iluzi multikulturního života. Důsledkem je ztráta autority, a konsekventně negace autority jako takové. Matka nemá autoritu nad svým adolescentním synem, protože je mužského pohlaví. Víc a víc imigrační masy. 40% mladých z imigrace jsou bez práce, 14% žen v departmentech kolem Paříže prošly obřízkou. Nástup islámu a jeho otevřené odhodlání jít proti evropské formě života. Silným projevem doby je kolaborace části politických, kulturních a mediálních elit, které favorizují nechuť, když ne přímo odpor, k Francii, zdůvodňují to historickým pokáním. Hegemonie průmyslu přání v našem každodenním životě. Jisté tradiční termíny transformovány v nadávky: identita, pravice, povinnost, autorita, policie, katolicismus.
      Žijeme v postdemokracii, tj. období více nebo méně demokratických postupů. Jde o pouhý obraz demokracie, jak se demokracie jeví, reprezentativní a liberální,  je důležitější než ona samotná. Žijeme v prostoru obrazů o světě a domníváme se, že jde o skutečný svět. Jsme mimo realitu, v imaginární a zábavné realitě. To platí i o politických debatách. Bohužel taková realita se může jenom obrátit proti nám samotným. Rozpor a napětí mezi realitou a skutečnými lidmi na jedné straně a falešnou institucionalizovanou realitou na druhé, musí generovat násilí a překvapení. Postdemokracie, to je násilí páchané proti lidu v různých rovinách, od politiky po posvátné a lidské.
      Jakou hrůzu evokuje v liberálovi a liberténovi a v globální elitě pouhé slovo „referendum“. Vládnoucí moc se domnívá, že lid je skupina dětí, které stačí naznačit, co se má dělat. Liberální demokracie je nemocná, jaká hysterie na výsledky referenda ve Francii 2005 (proti EU ústavě), na hnutí Manif Pour Tous (proti zákonu o homo sňatku) a nyní proti žlutým vestám.
    Nebezpečí populismu? Pro koho je nebezpečný probouzející se lid? Jenom pro ty, kteří chtějí, aby mlčel. Cesta z liberálně libertinských ruin? Koncept limity na všech úrovních. Svět má meze, Římané to věděli, označovali „limes“ - hranice mezi civilizací a ostatními. Mimo limitu a mez je barbarství. Je to stejné jako dnes. Pokud pro nás nebudou posvátnými jisté jevy, co se týče života člověka, civilizačních kořenů, vzdělávání, suverenity, ne posvátné v náboženském smyslu, ale ve smyslu primátu nad individuem, propadneme barbarství. Musíme si klást otázku jakou budoucnost zanechat potomkům. 
     Násilí jaké zná Francie, a které je unikátní i v západním světě, má důvod v neexistenci skutečně konzervativního proudu v politice.  Permanentní tabula rasa a fluidní hnutí nevytvoří nic, co by se mohlo zhmotnit.   


Žádné komentáře: