pondělí 17. září 2018

liberal liberten

Erotický diktát

Diego Fusaro, filozof na nejčtenějších italských web-novinách Affaritaliani o erosu v globálních barvách. Diktát globálního kapitalismu nezná mezí. Ekonomický global ekonomický liberalismus má sentimentální stranu v novém erotickém řádu. Dnešní global-kapitalismus transformuje celý svět v liberální deregulované tržiště. Aby toho dosáhl, musí kompletně destruovat národní stát a jeho etickou buňku - rodinu. Globální liberál vyhlásil národnímu státu válku kvůli svému individuálnímu profitu, globální libertén deklaruje válku rodině, aby dosáhl větší erotické nadhodnoty. Individuum cílí na větší zisk, ať už v rovině ekonomické nebo erotické.
    Asonance je následující: deregulace, eliminace etických limit, nastolení neomezeného požitku, jak u liberténů tak u neoliberálů.
    Důsledkem je neutralizace samotné erotiky. Stává se konečným cílem sama o sobě, bez smyslu a plánu. Zůstává pouze liberténské poživačné gesto bez přesahu, stejně jako finanční spekulace a neomezené množství kapitálu.
     Dnešní erotismus je nástrojem v rukou těch, kteří určují nový globální řád, který cílí na destrukci všeho, co neodpovídá tržnímu zájmu. Láska a rodina jsou formou odporu trhu a deregulovanému kapitalismu. Láska hodlá trvat věčně, je altruistická a štědrá, nepodléhá logice kalkulu a růstu.
    Erotická a sentimentální identita je záměrně potlačována. Cílem globalistů je individuum typu „post-identický unisex“, izolovaný společenský člověk-atom a imigrant bez národní identity, třídy a nejlíp bez pohlaví. Neutrální individuum, prázdné, které se dá zaplnit podle potřeb trhu.                      
    V této situaci je nutné oživení konfliktu nižší-vyšší, pán-rab, lid-elita, dominovaní-dominující.  Revitalizovat etiku v hegeliánském smyslu, oživit společenské instituty jako rodina, veřejná škola, stát, manželství. Dnes oženit se, je téměř revoluční počin, je nezbytné postavit etickou stěnu tváří v tvář nezřízenému požitku, a to je naděje a forma boje s nezřízeným kapitálem.
     Jsou nutné malé kroky, které dají signál k odporu, Salvini okamžitě změnil na stránkách ministerstva vnitra označení rodič 1 a rodič 2, na matka a otec. V New Yorku naopak perverzně zavedli na identifikační kartě novorozence označení „X“.
     Dnešní erotické a sentimentální je variací politicky korektního. Všechno co garantuje nový erotický řád a difamuje to, co mu nekonvenuje. V politické rovině, co neladí globalismu, nazvou fašistickým, populistickým, stalinistickým. V erotickém ambitu neladící nazvou homofobní, reakční, předmoderní.
    V neojazyku, eroticky korektní je jistou formou globalistického katechismu, který si vynucuje kosmopolitní adaptaci na kostýmy nového erotického řádu, který eliminuje rodinu a heterosexuální model. Žijeme v jakési permanentní gay pride oslavě, se zesměšňováním všeho, co je spojeno s proletářskou nebo buržoazní etikou rodiny. Dnešní globální gay pride nejde o obranu práv homosexuálů, které jsou oprávněné, ale o zničení a zesměšnění tradičního modelu rodiny. Globalisté bez váhání obětují homosexuály svým vyšším cílům - masové imigraci, jak se dá např. vysledovat v Berlíně, kde islámská imigrace homos nenávidí.

Žádné komentáře: