neděle 14. února 2016

gravitace

Gravitační vlny

    Epochální objev. Gravitační vlny byly registrovány pokusem LIGO (laserová interferometrická observatoř) v Luisianě a observatoří v Hanfordu ve státě Washington. Ale je důkaz opakovatelný a dokazovací schema dostatečně přesvědčivé? 
  Existence gravitačních vln (až do čtvrtka nepotvrzeno), je důsledek teorie relativity. Jejich existence se předpokládala - logickým a deduktivním dovozením z Einsteinovy všeobecné teorie relativity.  Existují nepřímé důkazy (i protidůkazy) teorie relativity - v telekomunikacích a hlavně v astronomii. Ale bez důkazu existence gravitačních vln nic nebylo přesvědčivého. Sám Einstein byl k důkazu gravitačních vln skeptický: "Nikdy je nenajdete". Einstein provedl revoluci v konceptu gravitace: gravitace není síla, ale geometrie. Newtonovo jablko padající k zemi není ničím přitahované, ale  je svázáno s prostorovou trajektorií, kterou musí projít a příslušný prostor je tak zakřiven, že jablko skončí na zemi. 
  Prostor a čas nejsou nic apriorního, absolutního, v němž se všechno odehrává. Je to tkanivo, které se deformuje podle masy procházejících těles (kosmických objektů). A to je gravitace. Podle Einsteina z toho plyne, že pokud tím prochází těleso, musí produkovat vlny - oscilace, vibrace, tření. Jestliže se časoprostor deformuje procházejícím tělesem, musíme registrovat oscilační vlny. 100 let je nikdo neregistroval. Jsou tak malé, že nejsou postřehnutelné lidskými prostředky.  Z výpočtů vyplývá, že ke generování gravitační vlny rozumné intenzity jsou potřeba tělesa obrovských hmotností. Střet dvou černých děr ve vesmíru (s masou milionů našich sluncí) produkuje oscilace o vlnových délkách miliontin průměru  protonu. Neobyčejně obtížné něco podobného registrovat. Zdálo se, že k překonání technologických bariér nemá lidstvo sílu.  Ale věda uspěla. Gigantické gravitační antény na LIGO a v Hanfordu: laserové interferometry registrují vychýlení světelných toků mezi dvěma místy. Pokud se světelný paprsek setká s gravitační vlnou, zaregistruje se na příjmovém bodu zpoždění oproti druhým paprskům. Technologicky takřka neřešitelné: v laserových interferometrech je milionkrát menší zředění vzduchu než to, které dýcháme,  teplota se musí blížit absolutní nule (-273,15 stupňů).
  Gravitační vlny osvětlí některé nevysvětlené stránky kosmogonie Velkého třesku. Za prvé, proč je vesmír uniformní. Zdá se, že části kosmu o sobě ví, že si vyměňují informace - vznikly v nějaké symbióze.  Ale to přece není možné, kosmos je tak obrovský. Jak je možná tato uniformita kosmu? Za druhé, fyzika pracuje s hypotézou: ve fragmentu vteřiny od Velkého třesku mysteriozní gigantická inflace enormně zvětšila dimenze rodícího se kosmu. Obrovské vzedmutí s rychlostí překračující světelnou - zatím nevysvětlitelné.  Nepochopitelná homogenní sféra. Obrovská inflační energie může být produktem gravitačních vln. Ale otázka hypoteticky úplně opačná: proč existují  galaxie a hvězdy? Produkty jaké diskrepance a nehomogenity?
  Nemělo by přece v kosmu být nic jiného než věčné a nudné rozprostření prázdného a homogenního prostoru? Pouze hrůzná uniformita. Jak to, že  máme hvězdy a galaxie?
Možná gravitační vlny na to odpoví.

Žádné komentáře: