pondělí 5. června 2023

protestantismus zombii

Zombií protestantismus

Česká oficiální politika se doformovala k nečekanému fanatismu, který by nikdo u národa nepředpokládal, vládnou nám fanatici, kteří vytěsnili ze společenských struktur nejen otevřenou diskuzi, ale i elementární fakta a racionalitu, i přirozená morální reflexe se octla mimo systém. Když si přečteme ve včerejších ruských novinách faktickou informaci, že v městě Šebekino v ruské belgorodské provincii mimo amerických zbraní zabíjely a  ničily civilní domy i české zbraně, musí jímat každého Čecha hrůza, ať už chová k ruskému etniku jakékoliv pocity. První, co Havel po převratu udělal, likvidoval zbrojní průmysl, a nyní tento typ láskopravdy dovedl vládnoucí k fanatismu opravňující zabíjení, samozřejmě jenom dík dlouholetému fanatizování školního systému. Milan Machovec kdysi v nějaké knize napsal, že násilná konverze ke katolicismu zanechala na národní duši hrůznou stopu, filozofovo tvrzení se zdálo nadsazené i v období normalizace, asi nelze jen tak snadno uniknout hlubší predestinaci, která je vepsána v národním charakteru. Fanatismus proti nepřátelům, kteří nejsou našimi nepřáteli, ale konečně nejde o vnější nepřátele, jde o upalování svých bližních.

             Velký francouzský intelektuál Emmanuel Todd v článku v Marianne, který jak je obvyklé, okamžitě převzaly i jiná média, ve velmi originální analýze odkrývá dějinné zdroje slepoty a mizérie současné západní společnosti. Budoucí historikové ukrajinské války se jednoho dne podiví nad slepotou Západu vidět svou izolaci ve světě. Čína, Indie, jižní Afrika, Írán, Saúdská Arábie, Brazilie a ostatní (75 % planety) odmítají sledovat, co Západ nazývá "mezinárodní komunita." "My jsme svět", ale reálný svět je už podrážděn konfliktem, který vnímá jako konflikt mezi Západem a Ruskem. Od západního My se svět distancuje. Historické srdce Západu, protestantská sféra, je velmi nervózní. Podle Maxe Webera rozmach Západu byl totožný s nástupem protestantismu a jeho implicitních ekonomických hodnot. Určitě kalvinismus a luteranismus dnes skončil, v roce 2020 už byl vynulován i v USA, ale mentální stopy, nezbytné k pochopení mezinárodních vazeb, přetrvávají. Jedním z elementů tohoto zombií protestantismu je kulturní narcismus. Evropský projekt měl dlouho inspiraci v křesťanské demokracii, v katolicismu centrovaném na Itálii, Francii a Německo bez jeho luteránské části. Německé sjednocení dalo Spolkové republice status většinově protestanské země. Kdo jsou dnes nejdynamičtější aktéři "mezinárodní komunity" (nechme stranou katolické Polsko a Litvu, jejichž rusofobie má ontologický charakter)? Anglie, dodavatel tanků Challenger a raket Storm Shadow, byla kalvinistickou. Holandsko, dodavatel F-16, bylo kalvinistické. Norsko, které dalo Nato Stoltenberga a participovalo podle investigativního žurnalisty Hershe na sabotáži na Nord Stream, bylo luteránské. Švédsko, netrpělivě se třese před branami Nato, bylo též luteránské, stejně jako Finsko. I Estonci a Lotyši jsou luteráni. Analyzujme jak tento dominantní zombii protestantismus umožňuje "mezinárodní komunitě" ignorovat svou izolaci.
         Protestantismus měl dvě klíčové komponenty. První pozemská, egalitářská: každý člověk si mohl nárokovat přímý přístup k Bohu a každému bylo otevřeno Písmo svaté. Raná masová alfabetizace vysvětluje mnohem lépe než Weberovy teze vzestup severní Evropy a anglosaského světa. Druhá komponenta protestantismu, metafyzická, nebyla egalitární: predestinace, i když tlumená holandským a anglickým kalvínismem, identifikovala vyvolené a zavržené. Dogma božské volby živilo tvrdý národní ideál. Příklon k protestantismu na prvním místě znamenal separaci od římsko-katolického universalismu. Protestanté byli národními narcisty: v Holandsku bojujícímu proti Španělsku, v Anglii období Cromwellovy revoluce. Následuje americká výjimečnost. Protestanský anti-egalitarismus byl substrátem dvou spektakulárních rasismů. Německý antisemitismus vděčí za mnohé luteranismu (silná geografická korelace v hlasech pro NSDAP ve volbách 1932). Americká negrofobie je vkořeněná v kalvínském anti-egalitarismu.
        Kostely jsou už prázdné, co zůstalo z pozemské a metafyzické komponenty protestantismu? V protestantských zemích je měřitelný pokles průměrného intelektuálního koeficientu (indikátor reflektující pochopení napsaného), ale ideál nerovnosti lidí a národů žije dál, bezpochyby živen superiorním vzděláváním, které produkuje diplomované stále slabší úrovně, kteří jsou přesvědčeni o své superioritě. V mezinárodní rovině nemají USA žádný nárok se považovat za superiorní. Ovšem ignorování vnějšího světa jim dovoluje sladit pocit superiority (boží vyvolenosti) s oficiálním universalistickým diskursem. Je to ovšem hypotéza, ale ať jakkoliv posuneme explikativní detaily, etnocentrismus zombií protestantismu je klíčem k západnímu narcismu.  
      

Žádné komentáře: