pondělí 7. září 2015

intelekt

a.ScienceDirect - Intelligence  The differential effects of general mental ability and emotional intelligence on academic performance and social interactions
    Vliv emoční inteligence na studijní i sociální úspěšnost...
  Tuto otázku si položili vědci  z několika čínských univerzit a pokusili se dospět k nějakému rozumnému kvantitatívnímu vyjádření.
  Má emoční inteligence (EI) nějaký efekt na tradičně chápanou inteligenci a obvykle signalizovanou inteligenčním koeficientem (IQ), který má měřit tzv. g-faktor, který je jakousi sumarizací všeobecné inteligence. Podle současného stavu bádání g-faktor odpovídá za polovinu rozdílu v individuálních inteligencích. G-faktor asi není ve vazbě s kreativitou a moudrostí a neodhalí charakter člověka, někdy se říká, že je to vlastně reakční rychlost naší neuronové sítě. V každém případě naznačuje naši kapacitu jak jsme schopni plánovat, řešit problémy a myslet abstraktně. 
   Jakým způsobem ovlivní IQ a EI studijní výsledky?  Má se zato, že  IQ má větší predikativní kapacitu než EI. Ovšem na druhé straně EI silněji ovlivní sociální úspěšnost.    Psychologové si často kladou otázku, má-li být emoční inteligence chápána jako další nový faktor obecné inteligence nebo nějakým způsobem vyplývá z obecné inteligence. Čínští vědci se snažili rozšifrovat toto dilema, kladli si otázku má-li EI nějakou inkrementální sílu v prostoru obecné inteligence.
   Definovat pojem emoční inteligence není až tak snadné jak by se zdálo. Jak vyjádřit a adekvátně vyhodnotit emoci, která má na proces myšlení kladný efekt? Je to schopnost chápat emoční postoj a emoční zkušenost, schopnost regulovat své emoce a nasměrovat je k podpoře emočního a intelektuálního růstu?  Vědci testovali inkrementální sílu EI na studijní výsledky a na kvalitu sociálního života, a to jak  v závislosti na IQ, tak mimo tyto vazbu.
   Vliv IQ na pracovní úspěchy a společenské zařazení apod. se všeobecně uznává a pro podporu této hypotézy existuje řada studií. G-faktor, tedy IQ je ve velmi silné vazbě se schopností se učit a vstřebávat nové poznatky a s intelektuální výkonností člověka vůbec. Nicméně, většina studií na toto téma doznává, že existuje velká variabilita ve výsledcích a tudíž jakási logická možnost, že existuje nějaká další kvalita, která tyto procesy ovlivňuje.  
   Podle čínských vědců, kognitívní i emoční kapacity mozku jsou nějakým způsobem propojeny. Citují i zajímavý fakt, že amygdala, která se brala jako relikt prvotních vývojových fází mozku, která vlastně v krizových okamžicích eliminovala rozhodovací procesy mozku a uchopila řízení organizmu a o níž se neurologové dlouho  domnívali, že ve vyšších mozkových činnostech nemá žádnou funkci , má v současnosti úplně jinou pozici. Přišlo se na to, že bez amygdaly nerozšifruje mozek emoční význam události. Tedy emoční a kognitívní stránky fungování mozku jsou asi propojeny.
     Čínští vědci oslovili dost velkou skupinu (500) středoškolských studentů a velmi rigorózním způsobem měřili u každého účastníka IQ, dál koeficient emoční škály, koeficient studijní výkonnosti a komplikovaný test osobní charakteristiky.
    Podle jejich závěrů,  EI  není korelovaná s osobní charakteristikou individua, tedy emoce jsou jenom slabě vázany s osobnostním charakterem, což ovšem trochu protiřečí vžité představě, že charakter a emoce jedno jsou..
     IQ je v malé, ale statisticky významné vazbě s emoční inteligencí, samozřejmě jak se očekávalo, IQ a studijní výsledky mají silnou závislost, u čínských studentů jsou v padesátiprocentním ovlivnění. Studijní výsledky ovlivní též emoční inteligence, zhruba v poloviční síle než IQ.
    Oblíbenost v kolektivu nezávisí na IQ, ale je zajímavé, že oblíbenost v kolektivu má stejně silnou kladnou korelovanost  se studijními výsledky i s emoční inteligencí. Tedy máte-li slabou emoční inteligenci,  můžete si oblíbenost v kolektivu  kupodivu vylepšit studijními výsledky, aspoň v Číně, v ČR je to asi naopak.
   Většina těchto výsledků se dala očekávat, ale podstatnější výsledek vyplynul z matematicky složitějšího modelu: EI má inkrementální vliv na studijní výsledek při fixaci vlivu IQ.  Naznačuje to, že emoční inteligence a všeobecná inteligence jsou vzájemně neredukovatelné kategorie.   

Žádné komentáře: